דף הבית|פריטים לדוגמא|גלריה עד הבית|אודות/About us |צור קשר|
תקנון גלריה עד הבית
 
1.                    מבוא
1.1.               הלקוח מצהיר כי הינו מעל גיל 18, בעל מען רשום בישראל ובעל כרטיס אשראי בתוקף.
1.2.               הלקוח מצהיר כי שימוש כלשהו בקטלוג ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתו לקבל ולנהוג על פי הוראות הסכם תקנון גלריה עד הבית זה.
1.3.               הלקוח מתחייב לעשות שימוש ביצירה אך ורק בהתאם לאמור בהסכם זה.
1.4.               הלקוח מצהיר כי הינו מודע כי זכויות היוצרים של היצירה שייכות לאמן וכי אין לו כל זכות ביצירה כל עוד לא נרכשה על ידו.
1.5.               הלקוח מצהיר כי ידוע לו שפרטי היצירה הכוללים בין היתר את הטכניקה, חומרי הגלם וכד' הינם פרטים שנמסרו לבית קולקשן לאמנות על ידי האמן ולא תהיינה לו כל טענות כלפיה בעניין זה.
1.6.               הלקוח מצהיר כי במידה ותהיה טעות או שוני כלשהו הקשורה לטקסט בקטלוג לתיאור היצירה או למהות היצירה וכדומה לא תהיינה לו כל טענות כלפי בית קולקשן לאמנות או כלפי האמן.
1.7.               במידה והוזמנה הובלה ע"י הלקוח, הוא מצהיר כי הוא ורק הוא זה שיקבל את היצירה לידיו במקום היעד אליו תובלנה.
1.8.               שירות גלריה עד הבית מסתיים בתאריך 15.01.2010. מעבר לתאריך זה לא יהיה ניתן להזמין יצירות ולקבל שירות הובלת יצירות.
2.                    הובלת היצירה
2.1.               בהתאם לבקשת הלקוח אשר קיבל את קטלוג גלריה עד הבית, נציג מבית קולקשן לאמנות יוביל לבית הלקוח עד 4 יצירות אמנות מבוקשות. היצירות הינן רכושם הבלעדי של האמנים ו/או בית קולקשן לאמנות עד לביצוע הרכישה בפועל על ידי הלקוח. השירות יינתן חינם בפעם הראשונה בה תבוצע הזמנה ללקוחות המתגוררים בערים הבאות: ת"א, רמת השרון, ר"ג, גבעתיים, סביון, ראשל"צ, פ"ת, הרצליה, רעננה, כפ"ס. במידה והלקוח יהא מעוניין לבצע הזמנה פעם נוספת, השירות יהא כרוך בתשלום בהתאם למחיר שיקבע על ידי חברת ההובלות איתה התקשרה הגלריה ו/או הגלריה. ליתר אזורי הארץ השירות כרוך בתשלום אשר יתבצע מראש במעמד ההזמנה.
3.                    מסירת ורכישת יצירה
3.1.               במעמד קבלת או רכישת היצירה, על הלקוח להציג תעודה מזהה וכרטיס אשראי השייך לו.
3.2.               התשלום עבור רכישת יצירה יתבצע במזומן או בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים ללא ריבית. בית קולקשן לאמנות אינה מכבדת צ'קים.
3.3.               במועד רכישת היצירה יידרש הלקוח לחתום על טופס אישור קבלת היצירה. בטופס זה ירשמו פרטי הלקוח והיצירות שקיבל.
3.4.               בחתימתו של הלקוח על טופס אישור קבלת היצירה הוא מצהיר כי היצירה הועברה לחזקתו כאשר היא במצב תקין ושלם וללא כל פגם. ושהינו קרא ומסכים על כל סעיפיו ופרטיו של תקנון גלריה עד הבית זה.
3.5.               כל היצירות בקטלוג הינן מקוריות ונוצרו על ידי האמנים עצמם. כל הרוכש ציור או פסל מעביר לבעלותו יצירה מקורית בלעדית. הלקוח מתחייב שלא לצלם, להעתיק בין בכתב ובין על גבי מדיה כלשהי, ולעשות שימוש מסחרי כלשהו ביצירה המופיעה בקטלוג, לרבות הפצתה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בלי לקבל מראש אישור בכתב מאת בית קולקשן לאמנות ו/או בשם האמן.
4.                    ביטול רכישה
4.1.               לא יהיה ניתן לקבל החזר כספי, אך ניתן יהיה לקבל זיכוי מלא עבור היצירה תוך 10 ימים מיום הרכישה להחלפה ביצירה אחרת בהתאמה לערך הרכישה מתוך הקטלוג גלריה עד הבית זה.  הזיכוי תקף עד לתאריך 25.01.2010 ובכפוף ליתרת המלאי .
4.2.               ביטול הרכישה יתבצע על-ידי משלוח הודעת ביטול בכתב לבית קולקשן לאמנות באמצעות פקס מס'  6479355- 03 עד למועד הנקוב בסעיף 4.1, או באמצעות דואר אלקטרוניcollection@collectionart.co.il, ובלבד שההודעה התקבלה בבית קולקשן לאמנות. היצירה תוחזר בתיאום עם בית קולקשן לאמנות כשהיא ארוזה וללא פגם.
4.3.               הלקוח מצהיר כי ידוע לו שלא יהיה ניתן לבטל או לקבל זיכוי עבור הרכישה לאחר המועדים הנקובים לעיל.
4.4.               אם בוטלה הרכישה על ידי המזמין, חלה חובת החזרת היצירה לבית קולקשן לאמנות על ידי המזמין כשהיא ארוזה, שלמה וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא תוך 48 שעות ממועד שליחת ההודעה על ביטול הרכישה. יודגש כי לא ניתן להחזיר יצירות פגומות. לבית קולקשן לאמנות תהינה הסמכות הבלעדית בקביעת הפגם. בהתאם לבקשת הלקוח אשר ביטל את הרכישה, בית קולקשן לאמנות יוביל את יצירות האמנות המבוקשות מביתו לבית קולקשן לאומנות, השירות כרוך בתשלום בסך של 170 ₪ בערים: ת"א, רמה"ש, ר"ג, גבעתיים, סביון, ראשל"צ, פ"ת, הרצליה, רעננה, כפ"ס ובסך של 250 ₪ לשאר איזורי הארץ. התשלום כולל מע"מ וישולם מראש במעמד תאום ההובלה.
4.5.               הלקוח מתחייב להשיב את היצירה באותו מצב כפי שניתנה לו.
4.6.               הלקוח מצהיר כי הוא ערב אישית לכל נזק שיגרם ליצירה, למעט נזק שיגרם כתוצאה מהובלה שבוצעה ע"י או מטעם בית קולקשן לאמנות.
4.7.               הלקוח מתחייב לשפות את בית קולקשן לאמנות בגין כל נזק שנגרם ליצירה, כאשר היא תהיה בחזקתו.
4.8.               במעמד החזרת היצירה לבית קולקשן לאמנות, היצירה תעבור בדיקה של צוות הגלריה. הלקוח מצהיר כי במידה ונגרם נזק כלשהו ליצירה שהיתה ברשותו, בית קולקשן לאמנות רשאי לחייב אותו מיידית באמצעות כרטיס האשראי. הערכת אומדן הנזק יערך ע"י אנשי בית קולקשן לאמנות בלבד.
5.                    שונות
5.1.               הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב, אשר היו, אם היו, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.
5.2.               לא תהא נפקות לכל ארכה, הנחה, ויתור או אי נקיטת צעדים אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
5.3.               שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיו עפ"י הסכם זה או עפ"י הסכם כל דין, או כויתור או כהסכמה מצידו לאיזה הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם כן הויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב. אין לראות בכל ויתור שנעשה במקרה מסוים, משום ויתור לגבי מקרים אחרים או במועדים אחרים, ולא יהיה בויתור כאמור בכדי ללמד גזירה שווה לעניין זה.
5.4.               על הוראות הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א - 1970.
5.5.               מוסכם בין הצדדים כי לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה בקשר לפירושו, ביצועו ו/או הפרתו של הסכם זה.
5.6.               כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות מעת המסירה למשלוח בדואר רשום, בתום 24 שעות ממועד שיגורה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד - עם המסירה בפועל.
 
האתר הוקם ע"י Sitebank ומתוחזק ע"י Blueweb Internet Services
מבקרים: 27729991שלח לחברהוסף למועדפיםהפוך לעמוד הביתתצורת הדפסה